Ang Aming Paboritong Guro Essay Outline

Mga Guro​—Bakit Natin Kailangan Sila?

“Di-hamak na mabuti ang isang araw na pag-aaral na kasama ng isang magaling na guro kaysa sa sanlibong araw ng masikap na pag-aaral.”​—Kawikaang Hapones.

NAGUGUNITA mo ba ang isang guro na talagang nakaimpluwensiya sa iyo sa paaralan? O kung ikaw ay estudyante pa, mayroon ka bang paboritong guro? Kung mayroon, bakit?

Ikinikintal ng isang may-kakayahang guro ang pagtitiwala at ginagawang isang kawili-wiling hamon ang pag-aaral. Magiliw na nagugunita ng isang 70-taóng-gulang mula sa Inglatera ang kaniyang guro sa Ingles sa kaniyang paaralan sa Birmingham. “Ipinabatid sa akin ni Ginoong Clewley ang mga kakayahang hindi ko alam na taglay ko. Ako’y mahiyain at walang-kibo, gayunman ay pinalakas-loob niya ako na sumali sa paligsahan ng drama sa paaralan. Noong huling taon ko, napanalunan ko ang gantimpala sa drama. Hindi ko magagawa iyon kung wala ang kaniyang pampatibay-loob. Sayang at hindi ko na siya nakita noong dakong huli upang pasalamatan siya sa pagtatalaga niya ng kaniyang sarili sa kaniyang mga estudyante.”

Ganito ang sabi ni Margit, isang kaayaayang babae na mahigit nang 50 taóng gulang, mula sa Munich, Alemanya: “May kinagigiliwan akong isang guro. Mahusay siyang magpaliwanag ng masalimuot na mga bagay sa simpleng paraan. Hinihikayat niya kaming magtanong kung mayroon kaming hindi maunawaan. Hindi siya malamig makitungo kundi, bagkus, palakaibigan. Dahil diyan ay higit na kasiya-siya ang mga klase.”

Natatandaan ni Peter, isang Australiano, ang isang guro sa matematika na, gaya ng sabi niya, “tumulong sa amin na makita ang kahalagahan ng aming natututuhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng praktikal na mga halimbawa. Nang pinag-aaralan namin ang trigonometry, ipinakita niya sa amin kung paano susukatin ang taas ng isang gusali nang hindi man lamang hinihipo ito, sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga simulain sa trigonometry. Natatandaan kong sinabi ko sa aking sarili, ‘Talagang kahanga-hanga iyan! ’ ”

Si Pauline, mula sa hilagang Inglatera, ay nagtapat sa kaniyang guro: “Nahihirapan po ako sa matematika.” Ang tanong ng guro: “Gusto mo bang sumulong? Maaari kitang tulungan.” Sabi pa ni Pauline: “Sa sumunod na ilang buwan, binigyan niya ako ng ekstrang pansin, na tinulungan pa nga ako pagkatapos ng klase. Batid kong gusto niya akong magtagumpay​—na nagmamalasakit siya. Ang pagkaalam nito ay nagpangyari sa akin na magpagal pa, at ako’y sumulong.”

Nagugunita ni Angie, mula sa Scotland, na ngayo’y mahigit nang 30 taóng gulang, si Ginoong Graham, ang kaniyang guro sa kasaysayan. “Ginawa niyang lubhang kawili-wili ang kasaysayan! Isinaysay niya ang mga pangyayari na parang kuwento at talagang masigla siya tungkol sa bawat paksa. Ginawa niya itong buháy.” Magiliw rin niyang nagugunita si Ginang Hewitt, ang kaniyang may-edad nang guro sa unang grado. “Mabait siya at mapagmahal. Isang araw sa klase, lumapit ako sa kaniya at nagtanong. Niyapos niya ako sa kaniyang mga bisig. Ipinadama niya sa akin na talagang nagmamalasakit siya sa akin.”

Ipinahayag naman ni Timothy, mula sa timugang Gresya, ang kaniyang pasasalamat. “Natatandaan ko pa ang aking guro sa siyensiya. Lubusan niyang binago ang aking pangmalas sa daigdig sa palibot ko at sa buhay. Lumikha siya ng isang kapaligiran ng pagpipitagan at pagkamangha sa loob ng silid-aralan. Ikinintal niya sa amin ang matinding interes sa kaalaman at pag-ibig sa kaunawaan.”

Si Ramona, mula sa California, E.U.A., ay isa pang halimbawa. Sumulat siya: “Gustung-gusto ng guro ko sa haiskul ang Ingles. Ang kaniyang kasiglahan ay lubhang nakahahawa! Ginawa pa nga niyang waring madali ang mahihirap na bahagi.”

Si Jane, na taga-Canada, ay masiglang nagsalita tungkol sa isang guro sa edukasyon sa pagpapalakas ng katawan na “punô ng mga ideya para sa paglilibang at sa ikatututo. Ipinasyal niya kami at tinuruan kami ng pag-iiski sa kabukiran at pangingisda sa isang binutas na yelo sa ibabaw ng tubig (ice fishing). Gumawa pa nga kami ng bannock, isang uri ng tinapay na kahawig niyaong ginagawa ng mga Amerikanong Indian, sa sigâ na ginawa mismo namin. Lahat ng ito ay isang kahanga-hangang karanasan para sa isang batang babae na hindi lumalabas ng bahay at karaniwang palaaral!  ”

Si Helen ay isang mahiyaing dalaga na isinilang sa Shanghai at nag-aral sa Hong Kong. Nagugunita niya: “Mayroon akong guro sa ikalimang grado, si Ginoong Chan, na nagturo ng edukasyon sa pagpapalakas ng katawan at pagpipinta. Payat ako at napakahina ko sa volleyball at basketbol. Hindi niya ako ipinahiya. Hinayaan niya akong maglaro ng badminton at ng iba pang laro na higit na nababagay sa akin. Siya ay makonsiderasyon at mabait.

“Gayundin sa pagpipinta​—hindi ako magaling sa pagpipinta ng mga bagay o mga tao. Kaya hinayaan niya akong magpinta ng mga dibuho at disenyo, na doon ako mas magaling. Sapagkat mas bata ako kaysa sa ibang mga estudyante, kinumbinsi niya ako na manatili sa gradong iyon nang isa pang taon. Ito ang mahalagang pangyayari sa pag-aaral ko. Nagkaroon ako ng kumpiyansa at sumulong. Lagi ko itong tatanawing utang na loob sa kaniya.”

Aling mga guro ang waring nakagawa ng pinakamalaking impluwensiya? Ganito ang sagot ni William Ayers sa kaniyang aklat na To Teach​—The Journey of a Teacher: “Ang mabisang pagtuturo ay nangangailangan, higit sa lahat, ng isang maalalahanin at mapagmalasakit na guro na itinatalaga ang kaniyang sarili sa buhay ng mga estudyante. . . . Ang mabisang pagtuturo ay hindi tungkol sa paggamit ng espesipikong mga pamamaraan o mga istilo, mga plano o pagkilos. . . . Ang pagtuturo ay pangunahin nang tungkol sa pag-ibig.” Kaya sino ang matagumpay na guro? Sabi niya: “Ang guro na nakaaantig sa iyong puso, ang guro na nakauunawa sa iyo o nagmamalasakit sa iyo bilang isang tao, ang guro na nakahahawa at nakagaganyak ang matinding interes sa isang bagay​—sa musika, matematika, Latin, mga saranggola.”

Walang alinlangan, maraming guro ang tumanggap ng mga kapahayagan ng pasasalamat mula sa mga estudyante at maging sa mga magulang at sa gayo’y napatibay-loob na patuloy na magturo sa kabila ng mga hadlang. Ang karaniwang paksa ng marami sa mga komentong ito ay ang tunay na interes at kabaitan na ipinakita ng guro sa estudyante.

Mangyari pa, hindi lahat ng guro ay nagpapakita ng gayong interes sa kanilang mga estudyante. Subalit tandaan din natin na ang mga guro ay madalas na dumaranas ng maraming panggigipit anupat nalilimitahan nito ang magagawa nila para sa kanilang mga estudyante. Umaakay ito sa atin sa tanong na, Bakit pinipili ng mga tao ang gayong mahirap na propesyon?

[Larawan sa pahina 4]

“Ang pagtuturo ay pangunahin nang tungkol sa pag-ibig”

Tagapagkaloob ng Lahat ng Kaalaman at Guro ng rnga guro Bigyan po Ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro Biyayaan Ninyo sila ng kahandaang Linangin ang aming rnurang isipan At huwag magsawa kapag *di rnakahabol ang turuan Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong Nagdiriwang sa tuwing kami'y nagwawagi, At nag-aalo sa tuwing karoiy nadadaig Pagkalooban Ninyo sila ng mahinahong pagtitiyaga Sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali Pagningasin Ninyo sa kanila ang niaapoy na diwang Nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto Tulungan Ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral Waia sa marka ang halaga kundi sa pananalig nila Ikintal Ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunugan At bagong kaalaman at karanasam ay *di dapat katakutan Turuan po Ninyo silang masiglang abutin ang alapaap Kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap Pagpalain po Ninyo ang mga gurong nauna sa amin Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin Tanglawan po ng Inyong mabuting halimbawa ang kaguruan Upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap Upang inakapagrnahal sila sa pamarnagitan ng kanilang isipan Upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso Siya nawa.

One thought on “Ang Aming Paboritong Guro Essay Outline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *